fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-20:00

Klub

menu

BINOWO PARK GOLF CLUB

- TEKST JEDNOLITY-

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub nosi nazwę „Binowo Park Golf Club” i jest zwany w dalszej części Klubem.

2. Klub działa w oparciu o Ustawę z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy statut.

§ 2

Klub ma prawo używania własnej odznaki- wyróżniającego znaku graficznego i pieczęci według obowiązujących przepisów.

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar województwa zachodniopomorskiego, a jego siedzibą jest Stare Czarnowo. W przypadku zmiany siedziby nazwa Klubu zmieniona zostanie w przepisanym trybie poprzez zmianę nazwy miejscowości „Binowo” na nazwę nowej siedziby.

§ 4

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na działalności społecznej. Pełnienie funkcji we władzach może być płatne, co nie wyklucza zwrotu kosztów ponoszonych przez członków władz w związku z wykonywaniem konkretnych zadań.

§ 5

Klub może się zrzeszać w związki klubów zwane dalej związkami sportowymi.

Rozdział II

Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Organizacji i popularyzacja sportu golfowego;

2. Rozwijanie i ochrona zasad sportu golfowego;

3. Propagowanie i spieranie ćwiczeń wyczynowego sportu golfowego;

4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

5. Udział w rywalizacji sportowej w zakresie gry w golfa;

6. Uczestnictwo w krajowych jak i międzynarodowych organizacjach sportowych związanych z uprawianiem golfa;

7. Szkolenie oraz doskonalenie kadry zawodników oraz trenerów i instruktorów gry w golfa.

§ 7

Sposobem realizacji założonych celów statutowych, będzie podejmowanie wszelkich dostępnych, a zgodnych z prawem działań w szczególności:

1. Dobór członków Klubu, spełniających wszelkie kryteria przyjęte dla wysokiego poziomu kultury, etyki i godności;

2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i promocyjnej sportu golfowego;

3. Prowadzenie działalności informacyjnej;

4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz uczestnictwo w tych imprezach;

5. Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe i gromadzenie funduszy z innych źródeł;

6. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi sportu golfowego, udział w eliminacjach sportowych jak również uczestnictwo w Polskim Związku Golfa.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkostwo polega na:

a) Nabyciu przez osoby fizyczne i prawne członkostwa w Klubie golfowym Binowo Park Golf Club;

b) Członkostwo w klubie golfowym jest realizowane na zasadach cywilnoprawnych i polega na nabyciu praw do korzystania z usług klubu w zakresie gry w golfa oraz innych form aktywnego wypoczynku świadczonych przez Klub na rzecz członków w warunkach określonych w niniejszych zasadach. Do korzystania z usług Klubu zalicza się również uczestnictwo w zawodach sportowych w charakterze zawodnika jak i na warunkach towarzyskich.

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) Zwyczajnych;

b) Honorowych;

c) Firmowych;

d) Juniorów;

e) Biernych;

f) Tymczasowych

3. Członkami Klubu mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Każda osoba starająca się o członkostwo kieruje pisemne podanie do Prezesa Zarządu. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

5. Przed przyjęciem kandydata w poczet członków Klubu organ przyjmujący bada czy kandydat odpowiada kryteriom i wymogom postawionym w statucie Klubu.

6. Przyjęcie do Klubu uważa się za dokonane gdy uiszczona zostanie opłata klubowa początkowa i roczna ustalona przez Zarząd każdego roku a organ przyjmujący zatwierdzi członkostwo kandydata.

7. Przyjecie w poczet członków Klubu nie stoi na przeszkodzie podsiadanie członkostwa innych krajowych lub zagranicznych klubów golfowych.

§ 9

Prawa i Obowiązki Członków:

1. Członkowie Klubu mają prawo do:

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;

b) Udziału w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania;

c) Udziału w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych w uchwałach podejmowanych przez Zarząd;

d) Składania wniosków do władz Klubu;

e) Ochrony swoich praw przez Klub.

2. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

a) Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu;

b) Propagowania sportu golfowego;

c) Zaniechania wszelkiej działalności, która mogłaby doprowadzić do naruszenia dobrego imienia Klubu lub jego celów;

d) Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu;

e) Brania czynnego udziału w pracach Klubu, chronieniu i szanowaniu sprzętu, urządzeń Klubu oraz zwalczaniu przejawów marnotrawstwa;

f) Uczestniczenia- stosownie do możliwości- w imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

g) Uiszczania opłaty klubowej początkowej i rocznej w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Wysokość opłaty klubowej początkowej i rocznej ustala Zarząd:

a) Opłatę klubową początkową kandydat na członka Klubu wnosi w sposób ustalony uchwałą Zarządu;

b) Opłata klubowa roczna uiszczona będzie nie później niż do 31 stycznia każdego roku. Zarząd Klubu wskaże sposób i miejsce dokonani opłaty;

c) Niezapłacenie opłaty klubowej rocznej w terminie do 30 marca powoduje ustanie członkostwa.

§ 10

Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia o ile:

a) Wniosła do Zarządu pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków Klubu;

b) Uiściła opłatę klubową początkową i roczną;

c) Została przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd.

§ 11

Członek Honorowy

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd na podstawie uchwały dla osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla Klubu;

2. Członkiem honorowym mogą być również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3. Członek honorowy posiada prawa członka Klubu z włączeniem czynnego prawa wyborczego oraz wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków;

4. Członkostwo honorowe jest osobistym prawem dożywotnim, nie podlegającym dziedziczeniu;

5. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad uregulowanych w § 9 pkt. 2 niniejszego statutu;

6. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty klubowej początkowej i rocznej.

§ 12

Członek wspierający

1. Członkiem firmowym zostaje osoba prawna, która spełnia następujące warunki:

a) Wniesie do Zarządu pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków Klubu;

b) Uiści opłatę klubową początkową i roczną;

c) Zostanie przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd.

2. Członek firmowy na czas przynależności do Klubu wyznacza swojego pełnomocnika z prawem do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz do zabierania głosu, ale bez prawa głosowania (głos doradczy). Członek firmowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Obowiązki członka firmowego są adekwatne do obowiązków członka zwyczajnego uregulowanych w § 9 pkt. 2.

§ 13

Junior

1. Członkiem juniorem zostaje osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

2. Za członka juniora do ukończenia 18 roku życia opłatę początkową i roczną ponosi osoba mająca prawa i obowiązki opiekuna. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień członka ustalać będzie Zarządu Klubu w drodze uchwał przyjmowanych dla każdego sezonu osobno.

3. Wpłat kolejnej opłaty klubowej rocznej, dokonana będzie nie później niż do 30 grudnia każdego roku.

4. Członek Junior na czas przynależności do Klubu ma prawo do:

a) Posługiwania się tytułem ”Junior Klubu”

b) Korzystanie z wszelkich praw członka bez prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez czynnego i biernego prawa.

§ 14

Członek bierny

1. Członkiem biernym jest osoba fizyczna, która nie może korzystać z usług Klubu w danym roku.

2. Członkiem biernym można zostać składając do 31 grudnia do Zarządu Klubu stosowny wniosek.

3. Członkowi biernemu przysługuje wyłącznie bierne prawo wyborcze zaś z wykonania obowiązków zapisanych w § 9 pkt.2 jest zwolniony.

§ 15

Członek tymczasowy

1. Członkiem tymczasowym jest osoba fizyczna, która:

a) Wniesie pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków tymczasowych Klubu;

b) Uiści opłatę klubową początkową i roczną;

c) Zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd;

d) Członkostwo w Klubie realizować będzie tylko przez 1 rok.

2. Członkowi tymczasowemu przysługują wszystkie prawa bez prawa głosu oraz bez czynnego biernego prawa wyborczego.

§ 16

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

b) Wykluczenia z Klubu prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

c) Nieopłacenia opłaty klubowej do końca marca każdego roku;

d) Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;

e) Zupełnej utraty zdolności do czynności prawnych;

f) Rozwiązania lub likwidacji Klubu;

g) Śmierci członka.

2. Każdy członek może bez podania powodu wystąpić z Klubu, na koniec każdego roku kalendarzowego. Wniosek o wystąpienie winien być złożony do 31 października bieżącego roku na rok następny. Termin złożenia wniosku o wystąpienie jest określony datą stempla pocztowego.

3. Po wystąpieniu lub wykluczeniu członka Klubu, traci on wszystkie prawa związane z członkostwem i nie może ich cedować na inne osoby. Jest on zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących go w tym momencie opłat. Opłaty już dokonane na rzecz klubu nie ulegają zwrotowi po ustaniu członkostwa.

4. Od decyzji Zarządu Klubu stwierdzającej ustanie członkostwa Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi decyzji Zarządu klubu i za pośrednictwem Klubu. W razie wątpliwości decydująca jest data stempla pocztowego.

5. Opłaty klubowe początkowe i roczne nie podlegają zwrotowi po ustaniu członkostwa.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 17

1. Szczególne zasady korzystania z uprawnień członka ustalać będzie Zarząd Klubu w drodze uchwał przyjmowanych dla każdego sezonu osobno.

2. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd Koleżeński.

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O sposobie głosownia decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 18

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszym organem władzy Klubu.

  1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku w terminie do 30 czerwca każdego roku, ponadto w razie potrzeby: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Klubu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) Ustalenie programu działania Klubu;

b) Wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego oraz poszczególnych członków tych władz;

c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d) Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu;

e) Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Klubu;

f) Rozpoznawanie odwołań od decyzji Sadu Koleżeńskiego.

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie stosownie do ich uprawnień wynikających z przepisów o prawach i obowiązkach w poszczególnych typach członków. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków inne osoby z głosem doradczym.

5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne o ile jego członkowie – uprawnieni do głosowania – zostali zawiadomieni listami poleconymi, telefaxami lub pocztą elektroniczną, wysłaną na 14 dni przed terminem, ze wskazaniem porządku obrad.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością oddanych głosów przy obecności przynajmniej 50 % + 1 członków Klubu uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw dotyczący zmian statutu, wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjne, Sadu Koleżeńskiego oraz poszczególnych członków tych władz, a także rozwiązania Klubu- w tych przypadkach wymagana jest większość ¾ głosów.

  1. W przypadku braku wymaganego quorum obecności, o którym mowa w pkt. 6, Walne Zebranie Członków zwoływane jest w drugim terminie, tj. 30 min. po jego pierwszym terminie. Walne Zebranie Członków zwoływane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków Klubu

8. Członkowie zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków poprzez ustanowionych przez siebie pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być inny członek Klubu.

9. Sposób, zasady prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Walnego Zebrania Członków określa jego regulamin.

§ 19

Zarząd

1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu oraz ustala funkcje pozostałych Członków Zarządu.

3. Do reprezentacji Klubu, do składania w jego imieniu oświadczeń, podpisywania i podejmowania zobowiązań majątkowych wystarczy działanie jednoosobowe Prezesa Zarządu lub współdziałanie dwóch innych Członków Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

a) Bieżące kierowanie pracami Klubu;

b) Realizacja uchwałą Walnego Zebrania Członków oraz wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej;

c) Opracowywanie programów działalności Klubu;

d) Ustalenie określonych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych;

e) Zarządzenie majątkiem oraz funduszami Klubu;

f) Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Klubu do związków stowarzyszeń kultury fizycznej;

g) Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członka oraz ustania członkostwa Klubu;

h) Nadawanie godności członka honorowego;

i) Wyróżnianie członków Klubu;

j) Powoływanie komisji problemowych oraz ustalanie dla nich zasad działania;

k) Zatwierdzenie regulaminów dotyczących działalności Klubu;

l) Ocena działalności członków Klubu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 50 % członków Zarządu. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w przypadku gdy przewodniczy on posiedzeniu Zarządu.

6. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Zarządu poniżej trzech osób, Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.

7. Zarząd sporządza projekt regulaminu swojego działania, który przedstawia do uchwalenia Walnemu Zebraniu Członków.

§ 20

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej trzech, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50 % członków Komisji. Uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania Komisji oraz w sprawie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium wymagają jednomyślności przy 100 % obecności członków Komisji Rewizyjnej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Klubu;

b) Występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi;

c) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków oraz zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 21

Sąd Koleżeński

1. We wszystkich sporach pomiędzy członkami Klubu lub pomiędzy Klubem a członkiem w sprawach dotyczących członkostwa włącznie właściwy jest Sąd Koleżeński utworzony z członków Klubu.

2. Sąd Koleżeński składa się z pięciu arbitrów wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Sąd Koleżeński orzeka w składach trzy osobowych za naruszenie praw bądź nie wykonanie obowiązków ciążących na członkach Klubu. Sad Koleżeński może ukarać członka Klubu upomnieniem ustnym i pisemnym, nałożyć karę pieniężną do równowartości 1000 USD, zwiesić w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat, wykluczyć z Klubu. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia w prawach członka ukarany tą karą nie dysponuje żadnymi prawami i nie wykonuje wobec Klubu żadnych praw.

5. Sposób prowadzenia postępowania przed Sadem Koleżeńskim oraz wykonanie orzeczeń tego Sądu ustali regulamin opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

6. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które strona w postępowaniu wnosi na piśmie nie później niż w 30 dni od rozstrzygnięcia.

7. Koszt rozprawy ponosi zaliczkowo Klub a ostatecznie ponosi strona przegrywająca, chyba że Sąd Koleżeński podejmie inną decyzję o ich rozłożeniu.

8. W przypadku zmniejszenia się liczby arbitrów Sądu Koleżeńskiego poniżej pięciu Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 22

Klub może prowadzić działalność gospodarczą wspomagająca osiąganie celów statutowych. Wszystkie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej będą przeznaczone na cele statutowe Klubu.

Rozdział VI

Majątek Klubu

§ 23

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze pomniejszone o wierzytelności.

2. Majątek Klubu powstaje i składa się z:

a) Opłat klubowych początkowych i rocznych;

b) Dotacji, darowizn, zapisów i subwencji;

c) Dochodów z majątku Klubu;

d) Wpływów z działalności gospodarczej.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 24

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków zwołanego przynajmniej na 14 dni z podaniem porządku obrad, powziętej większością ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej 50 % +1, liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku wymaganego quorum obecności, o którym mowa w ust. 1 Walne Zebranie Członków zwoływane jest w drugim terminie, tj. 30 minut po jego pierwszym terminie. Walne Zebranie Członków zwoływane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania członków.

3. W przypadku rozwiązania Klubu ostatni Zarząd Klubu jest zobowiązany do podjęcia wszystkich wymaganych kroków prawnych.

§ 25

W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Walnego Zebrania Członków określa tryb likwidacji i przeznaczenie majątku pozostałego po Klubie.

Informacje o firmie

Binowo Park Sp. z o.o.
Binowo 62,
74-106 Stare Czarnowo, Polska
GPS: 53.3181123 - 14.6496756

91 4041533
784 655 058
info@binowopark.pl

Nr konta (PLN)
Bank Pekao SA
57 1240 3855 1111 0010 4535 6028
SWIFT: PKOPPLPW

Kalendarz Turniejów

Czerwiec   2024
Po W Ś C Pi S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1